Ku波段天线 / VSAT / 船用 / 雷达天线罩
EPAK DSi13 EPAK

{{requestButtons}}

产品规格型号

  • 网络:

    Ku波段, VSAT

  • 应用领域:

    船用

  • 类型:

    雷达天线罩

产品介绍

VSAT DSi13,运行在与130 cm盘直径是的Ku带的3轴被稳定的海天线
EPAK导致的最大的卫星系统

•充分的方位角自转
•演变系列(EBF + 3D电罗经)
•跟踪加速对50°/s
•海拔范围:对+120°的-20°
•8W /16W /25W /40 W配置
•仅120kg

此为机器翻译文本。  (查看英文原文)